Управління якістю

Управління якістю

Пріоритетним завданням підприємства є випуск стрілочної продукції високої якості, що відповідає поточним та перспективним запитам ринку. Якість стрілочної продукції, що випускається, забезпечується конструкторсько-технологічним потенціалом підприємства і гарантовано системою менеджменту якості. 

У структурі заводу діють три підрозділи, які забезпечують організацію контролю якості продукції, що випускається. Це - відділи управління якістю, технічного контролю і випробувальна лабораторія. Лабораторія акредитована Національним Агентством Акредитації України на відповідність ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». 

З 2002 року на заводі впроваджена і діє Система управління якістю. Вона включає бізнес-процеси вхідного контролю, якості підготовки виробництва, поопераційного контролю, якості розробки технологічної документації, контролю якості готової продукції, якості підготовки кадрів, ремонту обладнання тощо. Щорічні наглядові аудити підтверджують, що система менеджменту якості ПАТ «ДнСЗ» - основа для раціонального управління виробництвом і випуску продукції високої якості. На сьогоднішній день СУЯ заводу підтверджена двома сертифікатами: 

- на відповідність ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT) в системі сертифікації ГП "ДОСЖТ" (RCU);

- на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2015 в системі сертифікації TÜV SÜD. 

Дані сертифікати підтверджують наявність на підприємстві контрольованих умов для випуску продукції такої якості. 

Продукція заводу сертифікована:

- в системі сертифікації ГП "ДОСЖТ" (RCU);

- в Національній системі підтвердження відповідності Республіки Білорусь;

- на відповідність вимог Технічного регламенту Митного союзу ТР МС 003/2011 «Про безпеку інфраструктури залізничного транспорту»;

- на відповідність вимог європейських стандартів.

Щорічно підприємство підтверджує відповідність продукції, що випускається сертифікатами.

Готова продукція підлягає контролю з боку постійного представника Центру технічного аудиту «Укрзалізниці», який знаходиться на заводі і бере безпосередню участь у розробці та впровадженні заходів, спрямованих на подальше підвищення якості та освоєння її нових видів.

Для максимальної задоволеності запитів споживачів, в тому числі індивідуальних, на заводі працює проектно-конструкторський відділ. Його фахівцями розробляються нові конструкції елементів верхньої будови колії, а також модернізуються серійні із застосуванням елементів, які пройшли постановку на виробництво в нових проектах. 

Виробничо-конструкторський відділ заводу проводить авторський нагляд за продукцією, що знаходиться у дослідній експлуатації для отримання достовірної інформації про роботу виробу та своєчасного прийняття рішень за результатами спостережень. 

Випробувальна лабораторія (ВЛ) ПАТ «ДнСЗ» складається з 4 лабораторій, здійснює контроль якості продукції, що випускається і матеріалів, що поставляють на завод. ВЛ акредитована національним агентством з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006.

Атестат акредитації (скан 1). Сфера акредитації (скан 2).

Сфера акредитації

Персонал лабораторії складається з висококваліфікованих фахівців, що мають великий досвід практичної роботи на підприємстві.

1. Лабораторія хімічного складу виконує аналізи хімічного складу вуглецевої, легованої, легованої високомарганцевої та інструментальної сталей для контролю якості готової продукції, вхідного контролю та контролю технологічних процесів. Фахівці лабораторії керуються нормами вітчизняних і міжнародних стандартів, а також розробленими і затвердженими в установленому порядку методиками.Лабораторія оснащена багатоканальним оптичним емісійним спектрометром «SPECTROLAB F8» (Німеччина), верстатами для підготовки проб, необхідною кількістю державних і міжнародних стандартних зразків складу та іншими засобами вимірювальної техніки. Колектив лабораторії регулярно бере участь в міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань показників хімічного складу, а також бере участь в міжлабораторних атестаційних аналізах при розробці атестованих стандартних зразків складу сталей Головною організацією метрологічної служби, Центром державної служби стандартних зразків України. 

2. Лабораторія неруйнівного контролю виконує наступні методи випробувань продукції, що випускається:

- ультразвуковий контроль;

- капілярний контроль методом кольорової дефектоскопії;

- рентгенівський контроль.

Лабораторія має всі дозвільні документи на проведення рентгенівського контролю: ліцензію з ядерної та радіаційної безпеки; санітарний паспорт.Фахівці лабораторії неруйнівного контролю сертифіковані на 2 рівень по кожному методу контролю.

3. Лабораторія механічних випробувань і металографії проводить металографічні випробування макро- і мікроструктури продукції, визначає механічні властивості на розтяг, вигин, ударний вигин, вимірювання твердості відповідно до вітчизняних та зарубіжних стандартів.Підготовка зразків і контроль мікроструктури проводиться на сучасному обладнанні виробництва США та Німеччини. 

4. Лабораторія з аналізу формувальних сумішей і матеріалів контролює властивості сумішей, що твердіють при холоді (ХТС) і вхідний контроль матеріалів для технології ХТС на відповідність їх сертифікатам якості.

Метрологічна служба (МС) діє на підприємстві в тісній взаємодії з випробувальною лабораторією та забезпечує метрологічний контроль на всіх етапах виробництва, що в повній мірі відповідає вимогам стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001) чинного на підприємстві.

     

                     

                        

                   

                   

                   

Контактні дані ВЛ

Телефон +380-56-790-21-52 e-mail: labdnsz@gmail.com