Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Винница

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

28.03.2014

ПРОТОКОЛ № 1/2014 від 28.03.2014р.
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Дата складання протоколу: « 28 » березня 2014р.
Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, Актовий зал, 4-й поверх інженерно - лабораторного корпусу  заводоуправління ПАТ «ДнСЗ».
Вид зборів: чергові.
Дата проведення зборів: «28» березня 2014 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год.45 хв.
Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.
Час закриття зборів: 13 год.40 хв.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: 25.03.2014 р.  станом на 24.00 24.03.2014р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1029, кількість рахунків в цінних паперах – 1028.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства: 254 560
Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 12.03.2014р.
( Протокол № 120314).
Склад реєстраційної комісії: Шостак Ольга Леонідівна , Шевцова Наталія Валеріївна, Усаткіна Ірина Григорівна. Протоколом №1 від 28.03.2014р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шостак О.Л.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 185782, що становить 72,9816% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, що складає 152 736 голосів .
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Протоколом №2 Реєстраційної комісії від 28.03.2014р. визнано, що  Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.
Голова загальних зборів: Литвин Григорій Федорович.
Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.
Склад лічильної комісії: Рішенням Наглядової ради від 12.03.2014р. ( Протокол №120314) в разі відсутності кворуму лічильної комісії , обраної Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» 11.04.2011 року у складі  Старишко Любов Олексіївна, Бідник Ганна Овсіївна, Бурба Світлана Михайлівна, Реєстраційній комісії у складі Шостак Ольги Леонідівни , Шевцової  Наталії Валеріївни, Усаткіної Ірини Григорівни надано право провести підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного «Переобрання складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» та підписати протокол підрахунку голосів. Кандидатами до складу лічильної комісії , що обирається Загальними зборами ПАТ «ДнСЗ»  28.03.2014р., Наглядової радою рішенням від 12.03.2014р. запропоновані Старишко Любов Олексіївна, Бабарикіна Галина Семенівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна, повноваження яких починаються з моменту обрання.
Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.
Всі проекти рішень запропоновані рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 12.03.2014р. (протокол №120314)

Порядок денний:
1. Переобрання складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;
4. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2014 році;
6. Затвердження всіх значних правочинів , вчинених за період з  22.03.2013р. до 28.03.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік; 
7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік;
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2013 року;
9. Розподіл прибутку за 2013 рік;
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік , та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
12. Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ».
14. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «ДнСЗ».
15. Припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу в зв`язку із закінченням дії його повноважень та обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу.
16. Припинення повноважень членів Правління ПАТ «ДнСЗ в зв`язку із закінченням дії їх повноважень та обрання членів Правління ПАТ «ДнСЗ».
17. Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв`язку із закінченням дії їх повноважень.
18. Обрання членів Наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільно – правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Робота за порядком денним:

З 1-го питання порядку денного: Голова Загальних зборів Литвин Г.Ф. оголосив, що лічильна комісія , яка обрана Загальними зборами ВАТ «ДнСЗ» 11.04.2011 року, зібралась не в повному обсязі, тому за рішенням Наглядової ради від 12.03.2014р. підрахунок голосів при голосуванні з першого питання порядку денного буде здійснювати реєстраційна комісія за участю присутніх членів діючого складу лічильної комісії Старишко Л.О. та Бурби С.М. На запитання «Чи є заперечення збоку учасників Загальних зборів» заперечень не надійшло. Секретар зборів Татарський Л.А. відмітив, що склад лічильної комісії загальних зборів , обраний 11.04.2011 року, не може працювати в повному складі, тому  пропонується переобирати склад Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».
Член діючої лічильної комісії Старишко Л.О. оголосила порядок заповнення бюлетенів для голосування та зробила зауваження, що без особистого підпису учасника зборів на бюлетені він вважається недійсним.

Голосування з 1-го питання порядку денного:
1. Переобрання складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
Проект рішення з першого питання порядку денного: Відкликати зі складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» Старишко Любов Олексіївну, Бурбу Світлану Михайлівну, Бідник Ганну Овсіївну. Обрати до складу лічильної комісії  загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» Старишко Любов Олексіївну, Бабарикіну Галину Семенівну, Адамську Марину Михайлівну, Прийтенко Наталію Дмитрівну. Строк повноважень – з моменту обрання до моменту відкликання.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 1.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №1 Реєстраційної комісії, яка виконувала функції лічильної комісії на Загальних зборах ПАТ «ДнСЗ» з голосування по першому питанню порядку денного . Протокол підписаний О.Л.Шостак ( голова Реєстраційної комісії), Н.В.Шевцовою, І.Г. Усаткіною ( члени Реєстраційної комісії), Л.О. Старишко, С.М. Бурбою (членами попереднього складу лічильної комісії).   

З 2-го питання порядку денного: Голова зборів Литвин Г.Ф. запропонував провести Загальні збори ПАТ «ДнСЗ» без перерви.
Голосування з 2-го питання порядку денного:
         Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».

                   Проект рішення з другого питання порядку денного:
Провести збори без перерви.

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 2.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №2 Лічильної комісії у новому складі.

З 3-го питання порядку денного: голова Наглядової ради Краснов З.Г. подав звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та підсумував: «Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ» пропонує Загальним зборам діяльність Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2013 році визнати задовільною та затвердити річний звіт за 2013 рік.»
Голосування з 3-го питання порядку денного:
Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення з третього питання порядку денного:
Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у 2013 році задовільною.

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 3.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №3 Лічильної комісії.

З 4-го питання порядку денного:
голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».
Голосування з 4-го питання порядку денного:
Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:
Визнати роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2013 році задовільною.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 4.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №4 Лічильної комісії.
З 5-го питання порядку денного: голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав проект основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2014 році.
Голосування з 5-го питання порядку денного:
Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2014 році           
Проект рішення з п`ятого питання порядку денного:
Затвердити програму розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2014 рік. Визнати основними напрямами діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2014 році виробництво стрілочної продукції, вдосконалення її якості та асортименту з метою  задоволення потреб замовників.

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 5.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №5 Лічильної комісії.

З 6-го питання порядку денного: перший заступник голови  Правління Крячко В.О.
нагадав, що 22.03.2013 року Загальними зборами ПАТ «ДнСЗ» попередньо було схвалено значні правочини із вартістю більше 25 % активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2012 рік. Правочини вартістю  від 10 до 25 % активів, та правочини, попередньо схвалені Загальними зборами 22.03.2013 р., протягом одного року з дати останніх Загальних зборів вчинялись Наглядовою радою. Подано  перелік значних правочинів, що вчинялися . з 22.03.2013р. по 28.03.2014р.Таких правочинів , сума яких перевищувала 50 % активів за даними звітності за 2012 рік, не було. Запропоновано затвердити всі такі значні правочини.    
Голосування з 6-го питання порядку денного:
Затвердження всіх значних правочинів , вчинених за період з  22.03.2013р. до 28.03.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік;

 

Проект рішення з шостого питання порядку денного:
Затвердити всі значні правочини , вчинені за період з  22.03.2013р. до 28.03.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік. 

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 6.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №6 Лічильної комісії.

З 7-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. оголосила аудиторський висновок за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та основні дані річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік.
 Голосування з 7-го питання порядку денного:
Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік.
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:
Погодитися з аудиторським висновком за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік.           
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 7.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:185738 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот тридцять вісім) голосів , що становить 99,9763 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-44 (сорок чотири) голоси, або 0,0237% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №7 Лічильної комісії.
З 8-го питання порядку денного: оскільки звіт за 2013 рік затверджено, член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала здійснити виплату дивідендів за підсумками 2013 року в розмірі 10 гривень на одну акцію Товариства.
Голосування з 8-го питання порядку денного:
Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2013 року.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:
Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками 2013 року  в сумі  10  грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 2545600 грн.; нарахування – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; виплата – в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, товариство перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв - кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями – кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни. 
дата початку виплати – з моменту готовності  депозитарних установ до виплати, але  не пізніше 28.06.2014р., дата закінчення виплати – 28.09.2014 р.
Наглядовій раді доручити складання та ухвалення необхідних договорів з
депозитаріями та депозитарними установами.

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 8.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 109(сто дев`ять) голосів, або 0,0587%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 185672 (сто вісімдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят два )голоси , або 99,9408% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль ) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-1 (один) голос, або 0,0005% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  не прийняте.
Протокол №8 Лічильної комісії.

З 9-го питання порядку денного: з урахуванням прийнятого попереднього рішення  
член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала проект розподілу прибутку за 2013 рік.
Голосування з 9-го питання порядку денного:
Розподіл прибутку за 2013 рік.
Проект рішення з дев`ятого питання порядку денного:
Встановити, що чистий прибуток за 2013 рік в сумі 41738 тис. грн.  спрямовується в повному обсязі на поповнення власних оборотних коштів.
Інших проектів рішення за умови відказу від виплати дивідендів не надійшло.
Голосування бюлетенем № 9.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185679 (сто вісімдесят п`ять тисяч шістсот сімдесят дев`ять) голосів, або 99,9930%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 13 (тринадцять) голосів , або 0,0070% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль ) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» -
0(нуль ) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №9 Лічильної комісії.

З 10–го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О.запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2013 рік.
Голосування з 10-го питання порядку денного:
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
Проект рішення з десятого питання порядку денного:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік ,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1200000тис. грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів, на суму до 306726 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 306726 тис. грн..;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 306726 тис. грн.. 
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 306726 тис. грн..;
Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №10.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль ) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №10 Лічильної комісії.

З 11-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів складає 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2013 рік.
Рішення з цього питання в пропонованому вигляді приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто 127 280+1голос.
Голосування з 11-го питання порядку денного:
Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік ,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4000000тис. грн.,а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів, на суму до 1000000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1000000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1000000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 1000000 тис. грн.;
Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №11.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси , або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №11 Лічильної комісії.

З 12-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. :
«В законодавстві відбилися деякі зміни, тому  наш Статут потребує невеличких уточнень». Подано проекти змін до Статуту Товариства.
Голосування з 12-го питання порядку денного:
Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладання його в новій редакції.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:
Затвердити нову редакцію статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Доручити підписати нову редакцію статуту голові зборів   Литвину Г.Ф. та секретарю зборів Татарському Л.А.
Інших проектів рішення не надійшло.
Рішення з цього питання в пропонованому вигляді приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів та їх представників , які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Голосування бюлетенем №12.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №12 Лічильної комісії.
З 13-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. з урахуванням  прийнятих змін до Статуту Товариства запропонував прийняти відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.
Голосування з 13-го питання порядку денного:
Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:
Затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" , Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД", Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"  шляхом викладення їх в новій редакції.

Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №13.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №13 Лічильної комісії.
З 14-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. :
«Зрілість корпоративних відношень відображається в прийнятті та додержанні принципів ( кодексу) корпоративного управління». Викладено зміст таких принципів та запропоновано їх затвердити . 
Голосування з 14-го питання порядку денного:
Затвердження Принципів ( кодексу) корпоративного управління ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:
Затвердити Принципи  корпоративного управління ПАТ «ДнСЗ».
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №14.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №14 Лічильної комісії.

З 15-го питання порядку денного: голова зборів, заступник голови Наглядової ради Литвин Г.Ф. в зв`язку із закінченням дії повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко С.Д. запропонував припинити його повноваження та обрати головою Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу Тараненко С.Д. 
Голосування з 15-го питання порядку денного:
Припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу в зв`язку із закінченням дії його повноважень та обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
Проект рішення з п`ятнадцятого питання порядку денного:
припинити  повноваження голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко С.Д. в зв`язку із закінченням терміну дії його повноважень. Обрати на посаду голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу  Тараненко Сергія Дмитровича. 
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №15.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №15 Лічильної комісії.
З 16-го питання порядку денного: голова зборів, заступник голови Наглядової ради Литвин Г.Ф. в зв`язку із закінченням дії повноважень Правління ПАТ «ДнСЗ» запропонував припинити його повноваження та обрати до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Крячко В.О., Заприводу Ю.П., Єлисеєву С.П., Сидоренко Т.П., Корноухову К.В., Тлябічева А.М.
Голосування з 16-го питання порядку денного:
Припинення повноважень членів Правління ПАТ «ДнСЗ» в зв`язку із закінченням дії їх повноважень та обрання членів Правління ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:
припинити  повноваження членів Правління ПАТ «ДнСЗ» - Крячко В.О., Заприводи Ю.П., Єлисеєвої С.П., Сидоренко Т.П., Корноухової К.В., Тлябічева А.М. в зв`язку із закінченням терміну дії  їх повноважень. Обрати до складу  Правління ПАТ «ДнСЗ»  Крячко В.О., Заприводу Ю.П., Єлисеєву С.П., Сидоренко Т.П., Корноухову К.В., Тлябічева А.М.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №16.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №16 Лічильної комісії.
З 17-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів в зв`язку із закінченням дії повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» запропонував припинити її повноваження.
Голосування з 17-го питання порядку денного:
Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв`язку із закінченням їх повноважень.
Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:
Припинити  повноваження членів Наглядової ради: Краснова З.Г., Литвина Г.Ф., Сосновського М.Я., Левіна І.А., Тараненко І.В. в зв`язку із закінченням терміну дії їх повноважень.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №17.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185782 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №17 Лічильної комісії.
З 18-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів в зв`язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» оголосив пропозицію акціонера Тлябічева А.М. обрати Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» у складі: Краснова З.Г., Литвина Г.Ф., Тараненко І.В., Буханцова О.В., ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2». Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування, тому секретар Зборів за дорученням лічильної комісії розповів про порядок кумулятивного голосування.
Голосування з 18-го питання порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради.
Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:
обрати до  Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» наступних кандидатів (за підсумками кумулятивного голосування).
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №18.
Підсумки голосування:

Краснов Загід Геннадійович -  «ЗА» 178069 (сто сімдесят вісім тисяч шістдесят дев`ять) голосів,

Литвин Григорій Федорович - «ЗА» 178010 (сто сімдесят вісім тисяч десять)голосів,

Тараненко Ірина Вікторівна- «ЗА» 178006 (сто сімдесят вісім тисяч шість)голосів,

Буханцов Олег Васильович - «ЗА» 178011 (сто сімдесят вісім тисяч одинадцять) голосів,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» -
«ЗА» 206833 ( двісті шість тисяч вісімсот тридцять три) голоси;
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного составу ( п`ять членів) шляхом кумулятивного голосування.
«УТРИМАЛИСЬ» - 9976 (дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят шість) голосів;
«ПРОТИ ВСІХ»- немає;
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає;
«НЕ ДІЙСНІ» - 5 (п`ять) голосів.
Рішення: Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» обрано у складі: Краснов Загід Геннадійович, Литвин Григорій Федорович, Тараненко Ірина Вікторівна, Буханцов Олег Васильович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» , тобто у повному складі. Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ» вважається сформованою».
Протокол №18 Лічильної комісії.
З 19-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. оголосив проекти умов договорів ( контрактів) з членами Наглядової ради, в т. ч. умови оплати, та запропонував затвердити їх і уповноважити підписати їх голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
Голосування з 19-го питання порядку денного:
Затвердження умов цивільно – правових договорів та трудових договорів ( контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів ( контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення з дев`ятнадцятого питання порядку денного:
Затвердити умови цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради з винагородою згідно з трудовим договором. Уповноважити підписати договори  голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №19.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 185737 (сто вісімдесят п`ять тисяч сімсоттридцять сім) голосів, або 99,9758%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-45 (сорок п`ять) голосів, або 0,0242% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №19 Лічильної комісії.

            Порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

 

Підписи:

Голова зборів                                                                     Литвин Г.Ф.

Секретар зборів                                                                 Татарський Л.А.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team