Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Измаил

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

22.03.2013

ПРОТОКОЛ № 1/2013 від 25.03.2013р.
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Дата складання протоколу: « 25 » березня 2013р.
Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, Актовий зал, 4-й поверх інженерно - лабораторного корпусу  заводоуправління ПАТ «ДнСЗ».
Вид зборів: чергові.
Дата проведення зборів: «22» березня 2013 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год.45 хв.
Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.
Час закриття зборів: 13 год.40 хв.
Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: 19.03.2013 р.  станом на 24.00 18.03.2013р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1032
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства: 254 560
Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 06.03.2013р.
( Протокол № 060313).
Склад реєстраційної комісії: Нелюбов Олексій Дмитрович, Шевцова Наталія Валеріївна, Шостак Ольга Леонідівна. Протоколом №1 від 22.03.2013р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Нелюбова О.Д.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі в зборах: 29
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 244 209, що становить 95,934% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, що складає 152 736 голосів .
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Протоколом №2 Реєстраційної комісії від 22.03.2013р. визнано, що  Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.
Голова загальних зборів: Литвин Григорій Федорович.
Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.
Склад лічильної комісії: Старишко Любов Олексіївна, Бідник Ганна Овсіївна, Бурба Світлана Михайлівна.
Голосування по всім питанням порядку денного бюлетенями.
Всі проекти рішень запропоновані рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 06.03.2013р. (протокол №060313)

Порядок денний:
1. Обрання резервного складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту    Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;
4. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2013 році;
6. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з  30.03.2012 року до 22.03.2013 року, предметом яких було майно, роботи та послуги,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2011 рік; 
7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2012 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік;
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2012 року;
9. Розподіл прибутку за 2012 рік;
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг ,в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік,  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;
12. Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладання його в новій редакції.
13. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПАТ «ДнСЗ».

Робота за порядком денним:

З 1-го питання порядку денного: Секретар зборів Татарський Л.А. відмітив, що законодавством не передбачено інститут резервного складу, тому пропонується не обирати резервний склад Лічильної комісії.
Голосування з 1-го питання порядку денного:
1. Обрання резервного складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення: Не обирати резервний склад лічильної комісії.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 1.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №1 Лічильної комісії.

З 2-го питання порядку денного: Голова зборів Литвин Г.Ф. запропонував провести Загальні збори ПАТ «ДнСЗ» без перерви.
Голосування з 2-го питання порядку денного:
         2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення: Провести збори без перерви.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 2.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №2 Лічильної комісії.

З 3-го питання порядку денного: голова Наглядової ради Краснов З.Г. подав звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та підсумував: «Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ» пропонує Загальним зборам діяльність Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2012 році визнати задовільною та затвердити річний звіт за 2012 рік.»
Голосування з 3-го питання порядку денного:
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у 2012 році задовільною. 
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 3.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №3 Лічильної комісії.

З 4-го питання порядку денного:
голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».
Голосування з 4-го питання порядку денного:
4.Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».
            Проект рішення: Визнати роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2012 році задовільною.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 4.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №4 Лічильної комісії. 
З 5-го питання порядку денного: голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав проект основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2013 році. 
Голосування з 5-го питання порядку денного:
5.Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2013 році.
            Проект рішення: Затвердити план розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2013 рік. Визнати основними напрямами діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2013 році виробництво стрілочної продукції, вдосконалення її якості та асортименту з метою  задоволення потреб замовників.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 5.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №5 Лічильної комісії. 

З 6-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П.
нагадала, що 30.03.2012 року Загальними зборами ПАТ «ДнСЗ» попередньо було схвалено значні правочини із вартістю більше 25 % активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2011 рік. Правочини вартістю  від 10 до 25 % активів, та правочини, попередньо схвалені Загальними зборами 30.03.2012 р., протягом одного року з дати останніх Загальних зборів вчинялись Наглядовою радою. Подано  перелік таких правочинів. Запропоновано затвердити всі такі значні правочини.    
Голосування з 6-го питання порядку денного:
6.Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з  30.03.2012р. до 22.03.2013 року, предметом яких було майно, роботи та послуги,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2011 рік.
Проект рішення: Затвердити всі значні правочини, вчинені за період з  30.03.2012 р. до 22.03.2013 року, предметом яких було майно, роботи та послуги,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2011 рік.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 6.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №6 Лічильної комісії. 

З 7-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. оголосила аудиторський висновок за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік та основні дані річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік.
 Голосування з 7-го питання порядку денного:
Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2012 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік. 
Проект рішення: Погодитися з аудиторським висновком за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік та затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік.            
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 7.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №7 Лічильної комісії.

З 8-го питання порядку денного: оскільки звіт за 2012 рік затверджено, член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала здійснити виплату дивідендів за підсумками 2012 року в розмірі 10 гривень на одну акцію Товариства.
Голосування з 8-го питання порядку денного:
Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2012 року.
            Проект рішення: Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками 2012 року  в сумі  10,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 2 545 600 грн.; нарахування – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; виплата - грошовими коштами: - акціонерам-юридичним особам - шляхом перерахування на їх поточні рахунки;
- акціонерам - фізичним особам-робітникам ПАТ “ДнСЗ”- перерахуванням на їх зарплатні картки;
- іншим акціонерам-фізичним особам - не робітникам ПАТ «ДнСЗ» - готівкою з каси ПАТ “ДнСЗ”;
дата початку виплати – 22.04.2013р.,  дата закінчення виплати – 22.09.2013 р., після чого вони депонуються та сплачуються як депоненти;  
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 8.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 151(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят один ) голос, або 99,976%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 58 (п`ятдесят вісім ) голосів, або 0,024 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №8 Лічильної комісії.

З 9-го питання порядку денного: з урахуванням прийнятого попереднього рішення  
член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала проект розподілу прибутку за 2012 рік.
Голосування з 9-го питання порядку денного:
9. Розподіл прибутку за 2012 рік.
            Проект рішення: Встановити, що чистий прибуток за 2012 рік в сумі 82 296 тис. грн.  розподіляється за такими напрямами:
а) до фонду дивідендів за 2012 рік –2545,6 тис. грн.;
б) на поповнення власних оборотних коштів –  79 750,4 тис. грн.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем № 9.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 151(двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят один ) голос, або 99,976%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 58 (п`ятдесят вісім ) голосів, або 0,024 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №9 Лічильної комісії.

З 10–го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.
Голосування з 10-го питання порядку денного:
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік,  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;
Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1 200 000 тис. грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 288 509 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 288 509 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 288 509 тис. грн.; 
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 288 509 тис. грн.;
Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №10.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 151 (двісті сорок чотири тисячі сто п`ятдесят один ) голос, або 99,976%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ» - 58 (п`ятдесят вісім ) голосів, або 0,024 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення  прийняте.
Протокол №10 Лічильної комісії.

З 11-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів складає 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.
Рішення з цього питання в пропонованому вигляді приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто 127 280+1голос.
Голосування з 11-го питання порядку денного:
11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік, та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
           Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше  відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4 000 000 тис. грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 1 000 000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1 000 000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1 000 000 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 1 000 000 тис. грн.
Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №11.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах. 
Рішення прийняте.
Протокол №11 Лічильної комісії.

З 12-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. :
« Практика показала, що наш Статут потребує ряду невеличких уточнень». Подано проекти змін до Статуту Товариства.
Голосування з 12-го питання порядку денного:
12.Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладання його в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Доручити підписати нову редакцію статуту голові зборів Литвину Г.Ф. та секретарю зборів Татарському Л.А.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №12.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №12 Лічильної комісії.

З 13-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. з урахуванням  прийнятих змін до Статуту Товариства запропонував прийняти відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства.
Голосування з 13-го питання порядку денного:
13.Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПАТ «ДнСЗ».
Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення їх в новій редакції.
Інших проектів рішення не надійшло.
Голосування бюлетенем №13.
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 244 209 (двісті сорок чотири тисячі двісті дев`ять) голосів, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.
Рішення прийняте.
Протокол №13 Лічильної комісії.

            Порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

 

Підписи:

Голова зборів                                                                     Литвин Г.Ф.

Секретар зборів                                                                 Татарський Л.А.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team