Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Червоноград

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

20.03.2015

 

ПРОТОКОЛ № 1/2015 від 20.03.2015р.

Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Дата складання протоколу: « 20 » березня 2015р.

Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, Актовий зал, 4-й поверх інженерно - лабораторного корпусу  заводоуправління ПАТ «ДнСЗ».

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: «20» березня 2015 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год.45 хв.

Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.

Час закриття зборів: 12 год.05 хв.

Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: 17.03.2015 р.  станом на 24.00 16.03.2015р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах за реєстром : 1028, кількість рахунків в цінних паперах за реєстром – 1027.

Загальна кількість осіб, які володіють голосуючими акціями за реєстром – 20.

Загальна кількість акцій, якими володіють включені до переліку акціонери - 254560.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства за реєстром: 249476

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 02.03.2015р.

( Протокол № 020315).

Склад реєстраційної комісії: Шевцова Наталія Валеріївна, Усаткіна Ірина Григорівна, Татарська Світлана Павлівна . Протоколом №1 від 20.03.2015р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шевцову Н. В. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 202049, що становить 80,99% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, що складає 149686 голосів .

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Протоколом №2 Реєстраційної комісії від 20.03.2015р. визнано, що  Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.

Голова загальних зборів: Литвин Григорій Федорович.

Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.

Склад лічильної комісії: Рішенням Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 28.03.2014р.

( Протокол №1/2014) обрано постійно діючу лічильну комісію у складі  Старишко Любові Олексіївни, Бабарикіної Галини Семенівни, Адамської Марини Михайлівни, Прийтенко Наталії Дмитрівни. 

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Всі проекти рішень запропоновані рішеннями Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 02.03.2015р. (протокол №020315) та 13.03.2015р.( протокол №130315) за пропозиціями акціонерів Татарського Л.А. та Тлябічева А.М. 

 

Порядок денний:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;

2. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;

3. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2015 році;

4. Затвердження всіх значних правочинів , вчинених за період з  28.03.2014р. до 20.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік; 

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік;

6. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2014 року;

7. Розподіл прибутку за 2014 рік;

   8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг ,в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

  9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

10. Внесення змін до складу Правління ПАТ «ДнСЗ».

 

Робота за порядком денним:

 

Член лічильної комісії Адамська М.М. оголосила порядок заповнення бюлетенів для голосування та зробила зауваження, що без особистого підпису учасника зборів на бюлетені він вважається недійсним.

З 1-го питання порядку денного: заступник голови Наглядової ради Литвин Г.Ф. подав звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік.

Голосування з 1-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у 2014 році задовільною. 

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202048 (двісті дві тисячі сорок вісім)  голосів, що становить 99,9995% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції , «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 1 (один) голос, або 0,0005 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

            Рішення прийняте.

Протокол №1 Лічильної комісії.

 

З 2-го питання порядку денного:

голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» за 2014 рік.

Голосування з 2-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Визнати роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2014 році задовільною.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 2.

            Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

            Рішення прийняте.

Протокол №2 Лічильної комісії.

З 3-го питання порядку денного: голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав проект основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2015 році.

Голосування з 3-го питання порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2015 році;

  

                            Проект рішення з третього питання порядку денного:

            Затвердити програму розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2015 рік. Визнати основними напрямами діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2015 році виробництво стрілочної продукції підвищеної  якості та різноманітного асортименту з метою задоволення потреб замовників.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

            Рішення прийняте.

Протокол №3 Лічильної комісії.

 

З 4-го питання порядку денного: перший заступник голови  Правління Крячко В.О.

нагадав, що 28.03.2014 року Загальними зборами ПАТ «ДнСЗ» попередньо було схвалено значні правочини із вартістю більше 25 % активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2013 рік. Правочини вартістю  від 10 до 25 % активів, та правочини, попередньо схвалені Загальними зборами 28.03.2014 р., протягом одного року з дати останніх Загальних зборів вчинялись Наглядовою радою. Подано  перелік значних правочинів, що вчинялися . з 28.03.2014р. по 20.03.2015р.Таких правочинів , сума яких перевищувала 50 % активів за даними звітності за 2013 рік, не було. Запропоновано затвердити всі такі значні правочини.    

Голосування з 4-го питання порядку денного:

Затвердження всіх значних правочинів , вчинених за період з  28.03.2014р. до 20.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік;

  

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити всі значні правочини , вчинені за період з  28.03.2014р. до 20.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік; 

 

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

            Рішення прийняте.

Протокол №4 Лічильної комісії.

 

З 5-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. оголосила аудиторський висновок за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік та основні дані річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік.

 Голосування з 5-го питання порядку денного:

Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік;

 

Проект рішення з п`ятого питання порядку денного:

Погодитися з аудиторським висновком за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік та затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік.           

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 %  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

            Рішення прийняте.

Протокол №5 Лічильної комісії.

З 6-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П.

оголосила пропозицію Наглядової ради не сплачувати дивіденди за підсумками 2014 року у зв`язку із дефіцитом обігових коштів, які треба спрямовувати на технічний розвиток.

Голосування з 6-го питання порядку денного:

Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2014 року;

 

       

 

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

В зв`ку з дефіцитом обігових коштів та необхідністю спрямування їх на технічний розвиток ПАТ «ДнСЗ» не виплачувати дивіденди за підсумками 2014 року.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 6.

            Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ» 0 (нуль ) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль ) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»- 0 (нуль ) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

            Рішення   прийняте.

Протокол №6 Лічильної комісії.

 

З 7-го питання порядку денного: з урахуванням прийнятого попереднього рішення  

член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала проект розподілу прибутку за 2014 рік.

Голосування з 7-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку за 2014 рік;

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

  Встановити, що чистий прибуток за 2014 рік в сумі 120705 тис. грн. в повному обсязі спрямовується на поповнення власних оборотних коштів.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 7.

            Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ» 0 (нуль) голосів , або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль ) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0(нуль ) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції , «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

 

            Рішення  прийняте.

Протокол №7 Лічильної комісії.

 

З 8–го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2014 рік.

 

 

Голосування з 8-го питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг ,в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік ,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1200000тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів, на суму до 373094 тис. грн.;

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 373094 тис. грн..;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 373094 тис. грн.. 

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 373094 тис. грн.;

Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №8.

            Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль ) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

           

Рішення  прийняте.

Протокол №8 Лічильної комісії.

З 9-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2014 рік.

Рішення з цього питання в пропонованому вигляді приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з 9-го питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

                     Проект рішення з дев`ятого питання порядку денного:

 Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50   відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік ,  з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4000000тис. грн.,а саме:

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів, на суму до 1000000 тис. грн.;

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1000000 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1000000 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 1000000 тис. грн.;

Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №9.

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, або 80,99%  від загальної кількості голосів, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0%  від загальної кількості голосів, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийняте.

Протокол №9 Лічильної комісії.

З 10-го питання порядку денного: заступник голови Наглядової ради Литвин Г.Ф. оголосив особисту заяву заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ» Заприводи Юрія Петровича на ім`я загальних зборів з проханням вивести його зі складу Правління у зв`язку з неможливістю приймати участь у його роботі та розірвати з ним контракт. За пропозицією акціонера Тлябічева А.М., який має одну просту іменну акцію ПАТ «ДнСЗ», запропоновано нову кандидатуру до Правління – директора з виробництва Здюмаєва Олександра Валентиновича, який не має акцій ПАТ «ДнСЗ».

Голосування з 10-го питання порядку денного:

Внесення змін до складу Правління ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Припинити повноваження члена Правління ПАТ «ДнСЗ», заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ» Заприводи Юрія Петровича та розірвати з ним контракт на підставі його особистої заяви.

Обрати членом Правління ПАТ «ДнСЗ» Здюмаєва Олександра Валентиновича строком на 2 роки до чергових Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» 2017 року.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049(двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, або 100%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «ПРОТИ» 0 (нуль), або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «УТРИМАЛИСЬ»- 0(нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль ) голос, або 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.

Рішення прийняте.

Протокол №10 Лічильної комісії.

            Порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

 

Підписи:

 

Голова загальних зборів                                                                     Литвин Г.Ф.

 

Секретар загальних зборів                                                                 Татарський Л.А.

 

Розміщено на сайті www.dsz.dp.ua 24.03.2015р.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team