Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Лозовая

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 22 березня 2013 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна,49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ») повідомляє  Вас, що 22 березня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», відбудуться Загальні збори ПАТ «ДнСЗ».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах - 22 березня 2013 року з 9.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, 49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», приміщення музею ПАТ «ДнСЗ».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.03.2013 року.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання резервного складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;
4. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2013 році;
6. Затвердження всіх значних правочинів , вчинених за період з  30.03.2012р. до 22.03.2013 року, предметом яких було майно, роботи та послуги ,  ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2011 рік; 
7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2012 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік;
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2012 року;
9. Розподіл прибутку за 2012 рік;
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг ,в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини , а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг , в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;
12. Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладання його в новій редакції.
13.Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПАТ «ДнСЗ».
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість  ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 21 березня 2013 року (включно) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п`ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.)  за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.
22 березня 2013 року  ознайомлення  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника ) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера ( його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів , що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Телефон для довідок: (0562)38-44-07. Татарський Леонід Аркадійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)
(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)


Найменування показника

2012 рік

2011 рік

Усього активів

577018

549713

Основні засоби

319431

280163

Довгострокові фінансові інвестиції

35

35

Запаси

74386

86651

Сумарна дебіторська заборгованість

98201

99862

Грошові кошти та їх еквіваленти

29582

25942

Нерозподілений прибуток

531288

451579

Власний капітал

534629

454920

Статутний капітал

2673

2673

Довгострокові зобов'язання

26272

29023

Поточні зобов'язання

7096

59196

Чистий прибуток (збиток)

82296

56464

Середньорічна кількість акцій (шт.)

254560

254560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1077

1290

Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.02.2013р. в №33 газети Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team