Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Сумы

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних  (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства (відповідно до Статуту ПАТ «ДнСЗ»):  Україна,49000,м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181.

 

Шановні акціонери!

ПАТ «ДнСЗ» повідомляє Вас, що 25 березня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд. 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», відбудуться загальні збори ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 25 березня 2016 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд. 181, Актовий зал, 4–й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», приміщення музею ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 21.03.2016 року.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;

2. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;

3. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2016 році;

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 20.03.2015р. до 25.03.2016 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік;

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2015 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік;

6. Розподіл прибутку за 2015 рік;

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради).

16. Припинення повноважень та обрання члена Правління (внесення змін до складу Правління).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 24 березня 2016 року (включно) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п`ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.

25 березня 2016 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до п. 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для довідок: (056)794-18-07, Татарський Леонід Аркадійович.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)

(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)

Найменування показника

2015 рік

2014 рік

Усього активів

890826

746189

Основні засоби

292015

299086

Довгострокові фінансові інвестиції

46426

35

Запаси

114836

76876

Сумарна дебіторська заборгованість

188442

172992

Поточні фінансові інвестиції

228151

189669

Грошові кошти та їх еквіваленти

10935

2048

Нерозподілений прибуток

802568

691186

Власний капітал

805909

694527

Статутний капітал

2673

2673

Довгострокові зобов'язання

33774

25291

Поточні зобов'язання

51143

26371

Чистий прибуток (збиток)

120864

120705

Середньорічна кількість акцій (шт.)

254560

254560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

759

881

 

 

 

 

Розміщено на сайті www.dsz.dp.ua 22.02.2016р.

Повідомлення про проведення

загальних зборів опубліковано 22.02.2016р. в №35 газети «Бюлетень «Відомості НКЦПФР»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

Заступник голови

Наглядової ради Литвин Г.Ф.
                                                                                                                                              17.02.2016р. 

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team