Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Красный Луч

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 березня 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро,вул. Любарського, буд.181

Шановні акціонери!

 

ПАТ «ДнСЗ» повідомляє Вас, що 24 березня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», відбудуться загальні збори ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 24 березня 2017 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал, 4–й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», приміщення музею ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 20.03.2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного  :

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;

3. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році;

5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік;

6. Розподіл прибутку за 2016 рік;

7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2016 року

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9. Прийняття внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ».

10. Про припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу  у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

11.  Обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

12. Про припинення повноважень  Правління ПАТ «ДнСЗ» у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

13. Обрання нового складу Правління ПАТ «ДнСЗ».

14. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

15. Обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» ,

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів,трудових договорів (контрактів),що укладатимуться з членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу  та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини.

 

Адреса власного веб- сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.dsz.dp.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 23 березня 2017 року (включно) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п`ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд.181, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.

24 березня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Відповідно до п. 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для довідок: (056)794-18-07, Татарський Леонід Аркадійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)

(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Усього активів

1072780

895797

Основні засоби

285473

292015

Довгострокові фінансові інвестиції

1371

1140

Інші фінансові інвестиції

35

35

Запаси

147358

114836

Сумарна дебіторська заборгованість

181719

188393

Поточні фінансові інвестиції

293754

278402

Грошові кошти та їх еквіваленти

154780

10935

Нерозподілений прибуток

989412

799877

Власний капітал

992412

803218

Статутний капітал

2673

2673

Довгострокові зобов'язання

38734

36465

Поточні зобов'язання

41293

56114

Чистий прибуток (збиток)

189535

120864

Середньорічна кількість акцій (шт.)

254560

254560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

731

759

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): № 32 від 16.02.2017 року в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР"

Голова Наглядової ради                                                     Афанасьєв О.А.

 

РОЗМІЩЕНО НА САЙТІ                                                     16.02.2017

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team