Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Мелитополь

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.

КОДИ
Дата /рік, місяць, число/ 2013 03 31
Підприємство  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 14367980
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р. 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код рядка За звітний період  (1кв. 2014р.) За аналогічний період попереднього року (1кв.2013р)
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 46569 33271
Чисті зароблені страхові премії 2010   -
Премії підписані, валова сума 2011   -
Премії, передані у перестрахування 2012   -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 33986 28117
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   -
Валовий:      
    прибуток 2090 12583 5154
    збиток 2095   -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   -
Інші операційні доходи 2120 2044 412
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121   -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122   -
Адміністративні витрати 2130 (  14701  ) (  7500  )
Витрати на збут 2150 (  1950  ) (  1627  )
Інші операційні витрати 2180 (  3366  ) (  7562  )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181   -
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182   -
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190    
    збиток 2195 (  5390  ) (  11123  )
Дохід від участі в капіталі 2200   -
Інші фінансові доходи 2220 625 1591
Інші доходи 2240   144
Дохід від благодійної допомоги 2241   -
Фінансові витрати 2250    
Втрати від участі в капіталі 2255   -
Інші витрати 2270 (  498  ) (  567  )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 14105 -
Фінансовий результат до оподаткування:      
    прибуток 2290 8842  
    збиток 2295   (  9955  )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (  2024  )  
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305   -
Чистий фінансовий результат:      
    прибуток 2350 6818 -
    збиток 2355   (  9955  )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
       
Стаття Код рядка За звітний період  (1кв. 2014р.) За аналогічний період попереднього року (1кв.2013р)
1 2   4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   -
Накопичені курсові різниці 2410   -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   -
Інший сукупний дохід 2445   -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6818 (  9955  )
       
       
IІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
       
Стаття Код рядка За звітний період  (1кв. 2014р.) За аналогічний період попереднього року (1кв.2013р)
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 27533 25870
Витрати на оплату праці 2505 10106 8906
Відрахування на соціальні заходи 2510 3269 3150
Амортизація 2515 4942 4526
Інші операційні витрати 2520 8560 2950
Разом 2550 54410 45402
       
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
       
Стаття Код рядка За звітний період  (1кв. 2014р.) За аналогічний період попереднього року (1кв.2013р)
1 2   4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 254560 254560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 254560 254560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 26,78347 0,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615    
Дивіденди на одну просту акцію 2650    
Керівник
Головний бухгалтер

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team