Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Шахтерск

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2012

10

01

Підприємство

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

 

за ЄДРПОУ

14367980

Територія

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 

за КОАТУУ

1210136300

Орган державного управління

 

 

за СПОДУ

 

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу

 

за КВЕД

30.20

Складено (зробити позначку

«v» у відповідній клітинці

 

 

 

за положеннями(стандартам

и)бухгалтерського обліку)

 

 

 

за міжнародними стандарта

ми фінансової звітності

 

 

V

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД  

1801003

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

571040

565750

Податок на додану вартість

015

(   61734 )

(65563  )

Акцизний збір

020

(          -           )

(             -          )

 

025

(          -            )

(            -           )

Інші вирахування з доходу

030

(          -            )

(            -           )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

509306

500187

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 301241)

( 315743  )

Валовий: 

 

 

 

     прибуток

050

208065

184444

     збиток

055

(          -            )

(            -           )

Інші операційні доходи

060

5273

57885

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(   23239 )

(  20112 )

Витрати на збут

080

(  11195 )

(    10513 )

Інші операційні витрати

090

(  69893  )

(    132208   )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності: 

 

 

 

     прибуток

100

109011

79496

     збиток 

105

(           -          )

(         -              )

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

463

8705

Фінансові витрати

140

(         -            )

(           -            )

Втрати від участі в капіталі

150

(         -            )

(            -           )

Інші витрати

160

(1848    )

( 14732  )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

     прибуток 

170

107626

73469

     збиток

175

(        -             )

(          -             )

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток  від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

    24609 

    20922   

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

 

1

2

3

4Фінансові результати від звичайної діяльності: 

 

 

 

     прибуток

190

83017

52547

     збиток

195

(         -            )

(           -            )

Надзвичайні: 

 

 

 

     доходи

200

-

-

     витрати

205

(          -           )

(            -           )


Податки з надзвичайного прибутку

210

(        -             )

(           -            )

Чистий: 

 

 

 

     прибуток

220

83017

52547

     збиток

225

(        -             )

(           -            )

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

324446

347932

Витрати на оплату праці

240

40334

38088

Відрахування на соціальні заходи

250

14151

15128

Амортизація

260

10863

10327

Інші операційні витрати

270

14802

12366

Разом

280

404596

423841

З рядка 130 графа 3 Дохід,пов`язаний з благодійною допомогою(131)                                                                         ____-_____

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

 

Керівник ____Крячко Валерій Олександрович_______________________

Головний бухгалтер ___Єлисеєва Світлана Павлівна____________________

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team