Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Донецк

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2013 РОКУ

ПАО "Дніпропетровський стрілочний завод   ЄДРПОУ 14367980
Територія    Дніпропетровська область   КОАТУУ 1210136300
Організаційно-правоіа форма  Публічне акціонерне                                                         товариство   КОПФГ 230
Вид економічної діяльності  Виробництво залізничних локомотивів та рухомого складу   КВЕД 30.20
Середня кількість робітників       881      
Адреса: вул Білосттоцького.181 м.Дніпропетровськ      
Одиниця виміру   тис.грн.      
Складено за міжнародними стандартами      
       
БАЛАНС   ( Звіт про фінансовий стан )
на 30 червня 2013 р.
  Форма №1 Код за ДКУД  1801001
актив стр. 01.01.2013 30.06.2013
       
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість 1000 938 1 068
первісна вартість  1001 2 795 2 993
знос 1002 1 857 1 925
Незавершене будівництво 1005 5 445 4 821
Основні засоби:      
Залишкова вартість 1010 319 431 317 866
первісна вартість  1011 748 143 755 192
знос 1012 428 712 437 326
Довгострокові фінансові інвестиції      
інші фінансові інвестиції 1035 35 35
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Відстрочені податкові активи 1045    
Інші необоротні активи      
Усього за розділом 1 актива 1095 325 849 323 790
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 74 386 58 663
виробничі запаси 1101 40 702 32 410
незавершене виробництво 1102 33 228 25 802
готова продукція 1103    
товари 1104 456 451
Векселі одержані 1120 336 336
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 1125 85 694 124 414
Дебіторська заборгованість за рахунками:      
за виданими авансами 1130 7 222 13 589
з бюджетом 1135 3 912 23 886
з нарахованих доходів      
із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1037 2 312
Поточні фінансові інвестіції 1160 49000 34 224
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 29 582 9 094
Готівка 1166 1  
Рахунки в банках 1167 29 581 9 094
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи 1190   244
Усього за розділом II актива 1195 251 169 266 762
Необоротні активи утримувані для продажу 1200    
Баланс  1300 577 018 590 552
       
ПАСИВ (2013 год )   01.01.2013 30.06.2013
I. Власний капітал      
Статутний капітал 1400 2 673 2 673
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410    
Інший додатковий капітал      
Резервний капітал 1415 668 668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 531 288 537 387
Усього за розділом I пасива 1495 534 629 540 728
II. Довгострокові зобов"язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов,язання 1500 26272 26 272
Пенсійні зобов"язання 1505    
Інші забеспечення      
Цільове фінансування      
       
III. Довгострокові зобов,язання       
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові фінансові зобов,язання      
       
Інші довгострокові ззабезпечення 1520 9021 9 113
Усього за розділом II пасива 1595 35293 35 385
IІІ. Поточні зобов"язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов,язаннями      
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість :      
довгостроковими зобов"язаннями 1610    
за товари, роботи, послуги 1615 1 142 4 123
за розрахунками з бюджетом 1620 2783 2 555
у тому числі з податку на прибуток 1621   2 278
       
з позабюджетних платежів      
розрахунками зі страхування 1625 685 701
розрахунками з оплати праці 1630 1 674 1 414
Поточна кредиторська заборгованість з одержаних авансів 1635 410 1 660
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 94 2 504
із внутрішніх розрахцнків      
Інші поточні зобов,язання 1690 308 1 482
Усього за розділом IІІ пасива 1695 7 096 14 439
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами 1700    
Баланс   577 018 590 552
       
Керівник                                                                            Крячко Валерій Олександрович
Головний бухгалтер                                                     Єлисеєва Світлана Павлівна

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team