Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Измаил

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

Звіт про фінансові результати за   2012р  ПАТ "ДнСЗ"
  код рядка 1-й кв 2012 1-й кв 2011 6 мес.2012 6 мес. 2011 за 9 мес 2011 за 2011 год
I.Фінансові результати              
Дохід(виручка)від реалізації О10 154995 165206 392417 363921 565750 698138
Податок на додану вартість О15 16211 17912 42237 43368 65563 78601
Акцизний збір О20            
Інші вирахування з доходу О30            
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції О35 138784 147294 350180 320553 500187 619537
Собівартість реалізованої продукціїї О40 88757 92695 208818 197509 315743 396417
Валовий:              
прибуток О50 50027 54599 141362 123044 184444 223120
збиток О55            
Інші операційні доходи О60 1576 114869 2955 179719 57885 6405
Адміністративні витрати О70 7660 6654 15634 12776 20112 27080
Витрати на збут О80 4122 3481 7474 6600 10513 13975
Інші операційні витрати О90 19799 134951 50778 221661 132208 119912
Фінансові результати від операційної діяльності:              
прибуток 100 20022 24382 70431 61626 79496 68558
збиток 105            
Дохід від участі в капіталі 110            
Інші фінансові доходи 120            
Інші доходи 130 243 7464 420 7969 8705 9280
Фінансові витрати 140            
Втрати  від участі в капіталі 150            
Інші витрати 160 583 4917 1701 10014 14732 4109
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування              
прибуток 170 19682 26929 69150 59681 73469 73729
збиток 175            
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4610 7064 15431 14597 20922 17265
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185            
Фінансові результати від звичайної діяльності:              
прибуток 190 15092 19865 53719 45084 52547 56464
збиток 195          
Надзвичайні:              
доходи 200            
витрати 205            
Податки з надзвичайного прибутку 210            
Частка меншості 215            
Чистий:            
прибуток 220 15072 19865 53719 45084 52547 56464
збиток 225          
ІІ.Елементи операційних витрат            
Матеріальні витрати 230 93587 92303 229143 214706 514230 440577
Витрати на оплату праці 240 13483 12151 26878 24039 347932 51019
Відрахування на соціальні заходи 250 4766 4921 9516 9661 38088 20366
Амортизація 260 3325 3349 6840 6998 15128 13777
Інші операційні витрати 270 4528 3901 9592 7550 10327 17185
Разом 280 119689 116625 281975 262954 12366 542924
            423841  
ІІІ.Розрахунок показників              
Середньорічна кількість простих акцій 300           254560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310           254560
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 320           254560
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 330           254560
на одну просту акцію 340           4

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team