Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Бердянск

Національний лідер в розробці та виробництві стрілочної продукції для Укрзалізниці, головний експортер стрілочної продукції в країни СНД, ближнього й далекого зарубіжжя

Баланси за 9 місяців 2012 року

 

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

  КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

22012

110

301

Підприємство     

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

за ЄДРПОУ

14367980

Територія

     ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

1210136300

Організаційно-правова форма господарювання

 Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

Виробництво залізничного рухомого складу

за КВЕД

30.20

Середня кількість працівників

1179

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

вулиця Білостоцького буд 181 м.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл.,  49034

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс

 

на ___30 вересня 2012 р.

 

 

Форма № 1

Код за ДКУД  

1801001

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

1127

968

первісна вартість

011

2883

2883

накопичена амортизація

012

(  1756 )

(1915   )

Незавершене будівництво

020

45880

7633

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

228662

270430

первісна вартість

031

189211

541460

знос

032

(260549)

(271030)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

(       -       )

(       -      )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

35

28535

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

(         -     )

(         -     )

Відстрочені податкові активи

060

1153

1153

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

276857

308719

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

49138

35047

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

36869

30404

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

470

473

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

65518

143906

первісна вартість

161

65518

143906

резерв сумнівних боргів

162

(     -    )

(       -      )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

11409

3450

за виданими авансами

180

21304

13005

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1733

1768

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

2776

1769

у т. ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

33220

5174

Інші оборотні активи

250

35

186

Усього за розділом II

260

222472

235182

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

499329

543901

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

2673

2673

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

179966

175463

Резервний капітал

340

668

668

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

257105

342038

Неоплачений капітал

360

(    -         )

(    -       )

Вилучений капітал

370

(    -            )

(    -         )

Накопичена курсова різниця

375

-

-

Усього за розділом I

380

440412

520842

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення майбутніх  витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,
не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобовязання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

-

-

Відстрочені податкові зобовязання

460

-

-

Інші довгострокові зобовязання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобовязання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5359

5870

Поточні зобовязання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

8134

1156

з бюджетом

550

1945

11343

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

1095

954

з оплати праці

580

2112

2027

з учасниками

590

61

96

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобовязання

610

40211

1613

Усього за розділом IV

620

58917

23059

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

499329

543901

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)___-________

Керівник

Крячко Валерій Олександрович

 

Головний бухгалтер

Єлисеєва Світлана Павлівна

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team