Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Мукачево

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Созыв очередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2014 года

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних  (чергових) загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ») повідомляє  Вас, що 28 березня 2014 року об 11:00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4–й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», відбудуться Загальні збори ПАТ «ДнСЗ».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах - 28 березня 2014 року з 9:00 год. до 10:45 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4–й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», приміщення музею ПАТ «ДнСЗ».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 24.03.2014 року.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Переобрання складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».
4. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2014 році.
6. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з  22.03.2013 р. до 28.03.2014 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік.
7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2013 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2013 року.
9. Розподіл прибутку за 2013 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік  та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів , в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових,що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2013 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці,промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
12. Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.
13. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ».
14. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «ДнСЗ».
15. Припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу в зв`язку із закінченням дії його повноважень та обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
16. Припинення повноважень членів Правління ПАТ «ДнСЗ в зв`язку із закінченням дії їх повноважень та обрання членів Правління ПАТ «ДнСЗ».
17. Припинення повноважень членів Наглядової ради в зв`язку із закінченням дії їх повноважень.
18. Обрання членів Наглядової ради.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи,яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 27 березня 2014 року (включно) з понеділка по четвер з 7:45 год. до 16:30 год., у п`ятницю з 7:45 год. до 15:15 год. (обідня перерва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд. 181, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.
28 березня 2014 року  ознайомлення  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Телефон для довідок: (0562) 38-44-07. Татарський Леонід Аркадійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)
(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)


Найменування показника

2013 рік

2012 рік

Усього активів

613452

577018

Основні засоби

311568

319431

Довгострокові фінансові інвестиції

35

35

Запаси

62824

74386

Сумарна дебіторська заборгованість

182314

98201

Грошові кошти та їх еквіваленти

35498

29582

Нерозподілений прибуток

570481

531288

Власний капітал

573822

534629

Статутний капітал

2673

2673

Довгострокові зобов'язання

25659

26272

Поточні зобов'язання

11355

7096

Чистий прибуток (збиток)

41738

82296

Середньорічна кількість акцій (шт.)

254560

254560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

881

1077

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Перший заступник голови
Правління ПАТ «ДнСЗ» В.О.Крячко 12.02.2014 р.                       

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team