Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Новомосковск

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Созыв очередного общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля 2017 года

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро,вул. Любарського, буд.181

Шановні акціонери!

ПАТ «ДнСЗ» повідомляє, що в зв’язку з неможливістю присутності великих акціонерів, які складають кворум загальних зборів, річні загальні збори ПАТ «ДнСЗ», раніше призначені на 24 березня 2017 року, переносяться на 21 квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», відбудуться загальні збори ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 21 квітня 2017 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, Актовий зал, 4–й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ «ДнСЗ», приміщення музею ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 17.04.2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 21.04.2017 року у складі: Бабарикіна Галина Семенівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна.

2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у 2016 році задовільною. 

3. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Визнати роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2016 році задовільною.

4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити програму розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2017 рік. Визнати основними напрямками діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році виробництво стрілочної продукції підвищеної  якості та різноманітного асортименту з метою задоволення потреб замовників.

5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік.

Проект рішення: Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку за 2016 рік.

Проект рішення: Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 189535 тис. грн.  розподіляється за такими напрямами:

а) до фонду дивідендів  –  20 364,8тис. грн.;

б) на поповнення власних оборотних коштів  –  169 170,2 тис. грн.

7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2016 року.

Проект рішення:Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками 2016 року  в сумі  80,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 20364800 грн.; нарахування – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; виплата - грошовими коштами безпосередньо акціонерам: - акціонерам-юридичним особам - шляхом перерахування на їх поточні рахунки;

- акціонерам - фізичним особам - робітникам Товариства - перерахуванням на їх зарплатні картки;- іншим акціонерам - фізичним особам, не робітникам Товариства,   готівкою.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Прийняти нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД». Доручити підписати нову редакцію Статуту голові Загальних зборів Литвину Григорію Федоровичу та секретарю Загальних зборів Татарському Л.А.

9. Прийняття внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень: «Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», «Принципи корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».

10. Про припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу  у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення: У зв`язку із закінченням терміну дії припинити повноваження голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу Тараненко Сергія Дмитровича.

11. Обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

Проект рішення: Обрати головою Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу Тараненко Сергія Дмитровича на термін три роки до дати відповідних чергових зборів ПАТ «ДнСЗ». 

12. Про припинення повноважень Правління ПАТ «ДнСЗ» у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення: У зв`язку із закінченням терміну дії припинити повноваження Правління ПАТ «ДнСЗ» у складі: Крячко Валерій Олександрович, Шмельков Олег Вікторович, Єлисеєва Світлана Павлівна, Сидоренко Тамара Павлівна, Корноухова Клара Володимирівна, Тлябічев Адам Магометович.

13. Обрання нового складу Правління ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Обрати Правління ПАТ «ДнСЗ» у складі: Крячко Валерія Олександровича, Шмелькова Олега Вікторовича, Єлисеєвой Світлани Павлівни, Сидоренко Тамари Павлівни, Корноуховой Клари Володимирівни, Тлябічева Адама Магометовича на термін три роки до дати відповідних чергових зборів ПАТ «ДнСЗ». 

14. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у зв`язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення: У зв`язку із закінченням терміну дії припинити повноваження  Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у складі: Афанасьєв Олександр Анатолійович, Литвин Григорій Федорович, Буханцов Олег Васильович, Тараненко Ірина Вікторівна, ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2».

15. Обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради на термін один рік у складі:

16. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради з винагородою згідно з трудовим договором.  Уповноважити підписати договори голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу  та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4 000 000 тис. грн.,а саме:

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої продукції, товарів та послуг на адресу юридичних та фізичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої продукції, товарів та послуг  на адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

Надати  голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу  та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

Адреса власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.dsz.dp.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 20 квітня 2017 року (включно) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п`ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд.181, 2-й поверх заводоуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.

21 квітня 2017 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Відповідно до п. 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Телефон для довідок: (056)794-18-07, Татарський Леонід Аркадійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)

(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Усього активів

1072780

895797

Основні засоби

285473

292015

Довгострокові фінансові інвестиції

1371

1140

Інші фінансові інвестиції

35

35

Запаси

147358

114836

Сумарна дебіторська заборгованість

181719

188393

Поточні фінансові інвестиції

293754

278402

Грошові кошти та їх еквіваленти

154780

10935

Нерозподілений прибуток

989412

799877

Власний капітал

992753

803218

Статутний капітал

2673

2673

Довгострокові зобов'язання

38734

36465

Поточні зобов'язання

41293

56114

Чистий прибуток (збиток)

189535

120864

Середньорічна кількість акцій (шт.)

254560

254560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

731

759

 

 

Голова Наглядової ради                                                                Афанасьев О.А.

 

 

 

Розміщено на сайті www.dsz.dp.ua 13.03.2017р.

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team