Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Чернигов

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Особая информация про смену владельцев акций, которим принадлежит 10 и больше процентов голосующих акций

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Перший заступник голови Правлiння

 

 

 

Крячко В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

13.02.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького, 181

4. Код за ЄДРПОУ

14367980

5. Міжміський код та телефон, факс

(0562) 34-70-03, (0562) 38-44-07 (056) 790-21-22

6. Електронна поштова адреса

dsz2@dsz.dp.ua, tat@dsz.dp.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.02.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

32 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

17.02.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.dsz.dp.ua

в мережі Інтернет

19.02.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2013

13.02.2014

"фiзична особа"

д/в

16.1502

0.0004

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет акцiй «фiзичної особи» зменшився з 41 112 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 1 простої iменної акцiї, їх частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 16,1502% до 0,0004%.

2

31.12.2013

13.02.2014

"фiзична особа"

д/в

18.2959

0.0000

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет акцiй «фiзичної особи» зменшився з 46 574 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 0 акцiй, їх частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 18, 2959% до 0%.

3

31.12.2013

13.02.2014

"фiзична особа"

д/в

18.2955

0.0000

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет акцiй «фiзичної особи» зменшився з 46 573 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 0 акцiй , їх частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 18,2955% до 0%.

4

31.12.2013

13.02.2014

"фiзична особа"

д/в

18.6467

0.0000

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Пакет акцiй «фiзичної особи» зменшився з 47 467 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 0 акцiй , їх частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» зменшилась з 18,6467 % до 0%.

5

31.12.2013

13.02.2014

DARINOR ENTERPRISES LIMITED (Кiпр)

HE 317757

0.0000

18.2959

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Юридична особа DARINOR ENTERPRISES LIMITED (Кiпр), реєстрацiйний код HE 317757, мiсцезнаходження: Neas Egkomis, NBC, Egkomi, буд. 33, оф. 105, Nicosia, 2409, придбала пакет акцiй, тобто її пакет збiльшився з 0 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 46 574 простих iменних акцiй, а її частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» збiльшилась з 0% до 18,2959%.

6

31.12.2013

13.02.2014

JONEN CAPITAL LIMITED (Кiпр)

HE 324448

0.0000

20.1540

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Юридична особа JONEN CAPITAL LIMITED (Кiпр), реєстрацiйний код HE 324448, мiсцезнаходження: Stasinou, MITSI BUILDING,1st floor, буд. 1, оф. 4, Nicosia, 1060, придбала пакет акцiй, тобто її пакет збiльшився з 0 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 51 304 простих iменних акцiй, а її частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» збiльшилась з 0% до 20,1540%.

7

31.12.2013

13.02.2014

ANAXSOL INVESMENTS LIMITED (Кiпр)

HE 324450

0.0000

15.8120

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Юридична особа ANAXSOL INVESMENTS LIMITED (Кiпр), реєстрацiйний код HE 324450, мiсцезнаходження: Stasinou, 1, MITSI BUILDING, буд. 1, оф.4,Nicosia, придбала пакет акцiй, тобто її пакет збiльшився з 0 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 40 251 простих iменних акцiй, а її частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» збiльшилась з 0% до 15,8120%.

8

31.12.2013

13.02.2014

IAPSEM HOLDINGS LIMITED (Кiпр)

HE 324452

0.0000

18.6569

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Юридична особа IAPSEM HOLDINGS LIMITED (Кiпр), реєстрацiйний код HE 324452, мiсцезнаходження: Stasinou, MITSI BUILDING, 1st floor, буд. 1, оф. 4, Nicosia, 1060, придбала пакет акцiй, тобто її пакет збiльшився з 0 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 47 493 простих iменних акцiй, а її частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» збiльшилась з 0% до 18,6569%.

9

31.12.2013

13.02.2014

EPIMEX OPERATIONS LIMITED (Кiпр)

HE 324456

0.0000

24.7482

Зміст інформації:

Повiдомляємо, що 13.02.2014 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2013 р., згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:
Юридична особа EPIMEX OPERATIONS LIMITED (Кiпр), реєстрацiйний код HE 324456, мiсцезнаходження: Stasinou, MITSI BUILDING, 1st floor, буд. 1, оф. 4, Nicosia, 1060, придбала пакет акцiй, тобто її пакет збiльшився з 0 простих iменних акцiй ПАТ «ДнСЗ» до 62 999 простих iменних акцiй, а її частка в статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» збiльшилась з 0% до 24,7482%.

 

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team