Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Бердянск

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Отчет про собственный капитал за 2013 г.

КОДИ
 Дата /рік, місяць, число/ 2014 03 31
Підприємство  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ 14367980
Звіт про власний капітал
за 2013 р. 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-
ваний капітал
Капітал у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений капітал
Вилу-
чений капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2673 - - 668 570481 - - 573822
Коригування:                  
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 2673 - - 668 570481 - - 573822
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 6818 - - 6818
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:                  
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників:                  
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:                  
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4291 - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 4295 - - - - 6818 - - -
Залишок на кінець року 4300 2673 - - 668 577299 - - 580640
Керівник
Головний бухгалтер

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team