Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Симферополь

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2013 года

ПАО  "ДнСЗ"      
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2013  р.  
Форам №2 код за ДКУД 1 801 003
І ФІНФНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття стр 1 квартал
  2 013 2 012
1 3 4 5
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 000 33 271 138 784
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2 050 28 117 88 757
Валовий:      
     прибуток 2 090 5 154 50 027
     збиток 2 095    
Інші операційні доходи 2 120 412 1 576
Адміністративні витрати 2 130 7 500 7 660
Витрати на збут 2 150 1 627 4 122
Інші операційні  витрати 2 180 7 562 19 979
Фінансові результати від операційної діяльності:      
       прибуток 2 190   20 022
       збиток  2 195 11 123  
Дохід від участі в капіталі 2 200    
Інші фінансові доходи 2 220 1 591  
Інші доходи 2 240 144 243
Фінансові витрати 2 250    
Втрати від участі в капіталі 2 255    
Інші витрати 2 270 567 583
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2 275    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
      прибуток 2 290   19 682
      збиток 2 295 9 955  
Податок на прибуток від звичайної діяльності      
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
       прибуток      
       збиток      
Надзвичайні:      
       доходи      
       витрати      
Податки з надзвичайного прибутку      
Витрати ( дохід ) з податку на прибуток 2 300   4 700
Чистий фінансовий результат:      
       прибуток 2 350   15 072
       збиток 2 355 9 955  
       
ІІ СУКУПНИЙ ДОХІД 2 465 -9 955 19 682
       
IIІ. Елементи операційних витрат      
Найменування показника      
    1кв 2013 1кв 2012
1 3 4 5
Матеріальні затрати 2 500 25 870 93 587
Витрати на оплату праці 2 505 8 906 13 483
Відрахування на соціальні заходи 2 510 3 150 4 766
Амортизація 2 515 4 526 3 325
Інші операційні витрати 2 520 2 950 4 528
Разом 2 550 45 402 119 689
       
       
Керівник                                                                            Крячко Валерій Олександрович
Головний бухгалтер                                                     Єлисеєва Світлана Павлівна

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team