Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Снежное

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Баланс за 9 месяцев 2013 года

ПАО  "ДнСЗ"      
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  (Звіт про сукупний дохід)
за   9 місяців 2013  р.
Форам №2 код за ДКУД 1 801 003
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
Стаття стр 9 мес
  2 013 2 012
1 3 6 7
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 000 240 207 509 306
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2 050 163 166 301 241
Валовий:      
     прибуток 2 090 77 041 208 065
     збиток 2 095    
Інші операційні доходи 2 120 3 456 5 273
Адміністративні витрати 2 130 20 984 23 239
Витрати на збут 2 150 8 676 11 195
Інші операційні  витрати 2 180 13 606 69 893
Фінансові результати від операційної діяльності:      
       прибуток 2 190 37 231 109 011
       збиток  2 195    
Дохід від участі в капіталі 2 200    
Інші фінансові доходи 2 220 4 149  
Інші доходи 2 240 1 859 463
Фінансові витрати 2 250    
Втрати від участі в капіталі 2 255    
Інші витрати 2 270 1 577 1 848
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2 275    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
      прибуток 2 290 41 662 107 626
      збиток 2 295    
Витрати ( дохід ) з податку на прибуток 2 300 8 821 24 609
Чистий фінансовий результат:      
       прибуток 2 350 32 841 83 017
       збиток 2 355    
       
ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 2 465 32 841 83 017
       
IІІ. Елементи операційних витрат      
Найменування показника   9 мес
    2 013 2 012
1 3    
Матеріальні затрати 2 500 139 462 324 446
Витрати на оплату праці 2 505 31 121 40 334
Відрахування на соціальні заходи 2 510 9 863 14 151
Амортизація 2 515 13 711 10 863
Інші операційні витрати 2 520 13 799 14 802
Разом 2 550 207 956 404 596
       
Керівник                                                                            Крячко Валерій Олександрович
Головний бухгалтер                                                     Єлисеєва Світлана Павлівна

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team