Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Симферополь

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Балансы за 2012 год

БАЛАНСи за 2012 рік  ПАТ "ДнСЗ"
  Код рядка 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.09.2012 31.12.2012  
1 2 7          
1. Необоротні активи              
Нематеріальні активи:              
Залишкова вартість 010 1 127 1030 999 0 0 0
первісна вартість  011 2 883 2883 2 883      
знос 012 1 756 1853 1 884      
Незавершене будівництво 020 45 880 43335 11 503      
Основні засоби:              
Залишкова вартість 030 228 662 232104 265 594 0 0 0
первісна вартість  031 489 211 495906 532 820      
знос 032 260 549 263802 267 226      
інші фінансові інвестиції 045 35 35 30 035      
Довгострокова дебіторська заборгованість 050            
Відстрочені податкові активи 060 1 154 1153 1 153      
Інші необоротні активи 070            
Усього за розділом 1 080 276 858 277657 309 284 0 0 0
II. Оборотні активи              
Запаси:   86 477 92131 83 305 0    
виробничі запаси 100 49138 50267 50 959      
незавершене виробництво 120 36 869 41382 31 882      
готова продукція 130 0 0        
товари 140 470 482 464      
Векселі одержані 150            
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:              
чиста реалізаційна вартість 160 65 517 84920 100 497 0 0 0
первісна вартість  161 65 517 84920 100 497      
резерв сумнівних боргів 162            
Дебіторська заборгованість за рахунками:              
з бюджетом 170 11 409 8605 4 215      
за виданими авансами 180 21 304 17773 13 816      
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 875 883 837      
Грошові кошти та їх еквіваленти:              
в національній валюті: 230 2 776 657 1 674      
в т.ч. в касі 231            
в іноземній валюті 240 33 220 15763 9 397      
Інші оборотні активи 250 35 504 108      
Усього за розділом II 260 221 613 221236 213 849 0 0 0
III. Витрати майбутніх періодів 270 858 0        
Баланс  280 499 329 498893 523 133 0 0 0
БАЛАНСи за 2012 рік  ПАТ "ДнСЗ"
ПАСИВ              
  Код рядка 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.09.2012 31.12.2012  
1 2 7          
I. Власний капітал              
Статутний капітал 300 2 673 2673 2 673      
Пайовий капітал 310            
Додатковий вкладений капітал 320            
Інший додатковий капітал 330 179 966 178465 176 963      
Резервний капітал 340 668 668 668      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 257 105 273679 311 227      
Неоплачений капітал 360            
Вилучений капітал 370            
Усього за розділом I 380 440 412 455485 491 531 0 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів              
Забеспечення виплат персоналу 400            
Інші забеспечення 410            
Цільове фінансування 420            
Усього за розділом II 430 0 0 0 0 0 0
III. Довгострокові зобов,язання               
Довгострокові кредити банків 440            
Інші довгострокові фінансові зобов,язання 450            
Відстрочені податкові зобов,язання 460 0          
Інші довгострокові зобов,язання 470 0          
Усього за розділом III 480 0 0 0 0 0 0
IV. Поточні зобов,язання              
Короткострокові кредити банків 500            
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов,язаннями 510            
Векселі видатні 520            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5 359 7887 11 100      
Поточні зобов,язання за рахунками:              
з одержаних авансів 540 8 134 8491 349      
з бюджетом 550 1 945 5074 12 494      
з позабюджетних платежів 560            
зі страхування 570 1 095 1106 1 077      
з оплати праці 580 2 112 2241 2 140      
з учасниками 590 61 60 2 473      
із внутрішніх розрахцнків 600            
Інші поточні зобов,язання 610 40 211 18549 1 969      
Усього за розділом IV 620 58 917,00 43408 31 602 0 0 0
V. Доходи майбутніх періодів 630            
Баланс 640 499 329 498893 523 133 0 0 0

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team