Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181разработка сайта Тернополь

Национальный лидер в разработке и производстве стрелочной продукции для Укрзалізниці, главный экспортер стрелочной продукции в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья

Баланс на 31 декабря 2013 г.

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.
Форма N 1
Код за ДКУД 1801001
АКТИВ Код рядка На 01.01.2014 на 31.03.2014
1 2
3
4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи 1000 1 554 1 494
    первісна вартість 1001 3 591 3 591
    накопичена амортизація 1002 2 037 2 097
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 882 3 824
Основні засоби 1010 311 568 308 262
    первісна вартість 1011 754 620 755 973
    знос 1012 443 052 447 711
Інвестиційна нерухомість 1015 0  
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0  
   Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020 0  
   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0  
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0  
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0  
    інші фінансові інвестиції 1035 35 35
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 2
Відстрочені податкові активи 1045   5 381
Гудвіл 1050 0  
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0  
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0  
Інші необоротні активи 1090 0  
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ І 1095 317 039 318 998
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Запаси 1100 62 824 74 853
Виробничі запаси 1101 29 682 31 350
Незавершене виробництво 1102 31 350 35 862
Готова продукція 1103 0 7 141
Товари 1104 456 500
Поточні біологічні активи 1110 0  
Депозити перестрахування 1115 0  
Векселі одержані 1120 1 852 1 716
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 132 401 63 976
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   0  
    за виданими авансами 1130 5 811 16 716
    з бюджетом 1135 15 101 16 686
    у тому числі з податку на прибуток 1136 4 475 2 118
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0  
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0  
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27 149 32 251
Поточні фінансові інвестиції 1160 15 625 16 249
Гроші та їх еквіваленти 1165 35 498 85 007
Готівка 1166 1 2
Рахунки в банках 1167 35 497 85 005
Витрати майбутніх періодів 1170 0  
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0  
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань
1181 0  
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0  
    резервах незароблених премій 1183 0  
    інших страхових резервах 1184 0  
Інші оборотні активи 1190 152 114
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II 1195 296 413 307 568
III. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУППИ ВИБУТТЯ 1200 0  
БАЛАНС 1300 613 452 626 566
       
6
ПАСИВ Код рядка На 01.01.2014 на 30.03.2014
1 2 3 4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 673 2 673
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0  
Капітал у дооцінках 1405 0  
Додатковий капітал 1410 0  
Емісійний дохід 1411 0  
Накопичені курсові різниці 1412 0  
Резервний капітал 1415 668 668
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 570 481 577 299
Неоплачений капітал 1425 0  
Вилучений капітал 1430 0  
Інші резерви 1435 0  
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ I 1495 573 822 580 640
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 0  
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 25 659 27 683
Пенсійні зобов'язання 1505 2 616 2 616
Довгострокові кредити банків 1510 0  
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0  
Довгострокові забезпечення 1520 -  
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0  
Цільове фінансування 1525 0  
Благодійна допомога 1526 0  
Страхові резерви 1530 0  
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань
1531 0  
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0  
резерв незароблених премій 1533 0  
інші страхові резерви 1534 0  
Інвестиційні контракти 1535 0  
Призовий фонд 1540 0  
Резерв на виплату джек-поту 1545 0  
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ II 1595 28 275 30 299
IІІ. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 0  
Короткострокові кредити банків 1600 0  
Векселі видані 1605 0  
Поточна кредиторська заборгованість за:   0  
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0  
товари, роботи, послуги 1615 3 237 1 428
розрахунками з бюджетом 1620 292 572
у тому числі з податку на прибуток 1621 0  
розрахунками зі страхування 1625 690 657
розрахунками з оплати праці 1630 1 559 1 780
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 483 3 277
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 124 124
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0  
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0  
Поточні забезпечення 1660 4 647 5 680
Доходи майбутніх періодів 1665 0  
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0  
Інші поточні зобов'язання 1690 323 2 109
УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ IІІ 1695 11 355 15 627
ІV. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, УТРИМУВАНИМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПАМИ ВИБУТТЯ 1700 0  
V. ЧИСТА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 1800 0  
БАЛАНС 1900 613 452 626 566
   
   
Керівник
Головний бухгалтер

Днепропетровский стрелочный завод, 49098, Украина, г. Днепропетровск, ул. Любарского, 181

Поддержка сайта Vacuums team